Boric acid

خرید اسید بوریک

پودر اسید بوریک یک آفت کش بسیار ایمن و طبیعی است. با این حال، هنوز هم می تواند در دوزهای خاص سمی باشد و پتانسیل ایجاد خطر برای انسان و حیوانات را دارد. اسید بوریک در صورت مصرف داخلی یا استنشاق مقادیر زیاد می تواند سمی باشد.