Deionized water

خرید آب دیونیزه

در تعریف آب دیونیزه می توان گفت، آب دیونیزه شکلی از آب خالص و تمیز است که با حذف اتم ها، یون ها و مولکول ها از آب لوله کشی از طریق فرآیند تبادل یونی تصفیه می شود.