Acetone-product-azma-kala

خرید استون

استون در تهیه پوشش های کاغذی، چسب ها و پوشش های حرارتی استفاده می شود و به عنوان ماده اولیه در سنتز بسیاری از ترکیبات نیز استفاده می شود.